Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. vă reamintește despre prevederile cap.VI pct.61 din Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.127 din 27.06.2013, conform căruia, deținătorii direcți şi indirecți de dețineri calificate în capitalul social al unei bănci, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, prezintă la Banca Națională a Moldovei, anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune:

– chestionarul, al cărui model este prevăzut în anexa nr.41 la Regulamentul menționat și

– declarația, a cărei model este prevăzută în anexa nr.1 sau, după caz, anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04.07.2013.

Regulamentele menționate, inclusiv modelul chestionarului și al declarațiilor, sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei: https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii și https://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului.

Banca Națională a Moldovei recomandă expedierea documentelor pe suport electronic la adresa oficială e-mail a BNM: official@bnm.md și pe suport de hârtie la sediul BNM: bd. Grigore Vieru, nr.1, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova.