Piața de capital

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora sunt efectuate emiterea şi circulaţia (tranzacţionarea) instrumentelor financiare (valorilor mobiliare: acţiunilor, obligaţiunilor etc.).

Serviciile prestate pe piaţa de capital:

primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
tranzacţionarea în contul propriu;
consultanţa în investiţii;
plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
serviciile conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.
Banca oferă servicii de vânzare-cumpărare a instrumentelor financiare (valorilor mobiliare corporative):

pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei;

pe MTF (Sistem Multilateral de Tranzacţionare) al Bursei de Valori a Moldovei;

în afara pieţei reglementate/MTF.

De asemenea, Banca prestează servicii de custodie (păstrare) a instrumentelor financiare, servicii de consultanţă în investiţii şi servicii aferente plasamentului instrumentelor financiare fără angajament ferm.

Metodele de comunicare ce urmează să fie utilizate între Bancă şi client:

Sunt prevăzute în contractul de intermediere pe piaţa de capital. Ordinele privind tranzacţionarea instrumentelor financiare sunt prezentate, în original, la Direcția valori mobiliare. Modul de prezentare a altor documente este stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital şi în ordinele clientului.

Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau în limba rusă. Documentele prezentate de client într-o altă limbă decât limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Contractul de intermediere pe piaţa de capital, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

Natura, frecvenţa şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor:

Formularul de confirmare a executării ordinului este prezentat după încheierea fiecărei tranzacţii în numele clientului, cel târziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit)/în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă), după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului, şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate/vândute, preţul tranzacţiei, informaţiile detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.

Formularul de raportare privind activele clientului este prezentat cel puţin o dată în an şi conţine informaţia referitoare la instrumentele financiare şi mijloacele băneşti ale clientului, preluate în custodia Băncii.

La solicitare, Banca poate prezenta clientului extrasul de cont.

Denumire completă:

BC „Moldindconbank” S.A., MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Subdiviziunea responsabilă pentru prestarea serviciilor pe piaţa de capital este Direcția valori mobiliare din cadrul Departamentului trezorerie.

Datele de contact: tel.: +373 22 576 837, fax: +373 22 279 195, e-mail: valori.mobiliare@micb.md

 

Banca nu acţionează prin intermediul agenţilor delegaţi.

Numărul de contracte de intermediere pe piaţa de capital încheiate în anul 2023: 4 contracte.

Informaţii privind calitatea de membru în cadrul pieţei reglementate sau al unui sistem multilateral de tranzacţionare: BC „Moldindconbank” S.A. este membrul pieţei reglementate şi al sistemului multilateral de tranzacţionare ale SA „Bursa de Valori a Moldovei”.

Informații generale

file-big pdf

Licenţa BC „Moldindconbank” S.A. pentru activitate pe piaţa valorilor mobiliare

pdf , 8483.28 KB
file-big pdf

Cadrul legal aferent, legislația privind piața de capital

pdf , 186.69 KB
file-big pdf

Termeni și noțiuni

pdf , 222.76 KB
file-big pdf

Lista persoanelor care deţin certificate de calificare

pdf , 241.87 KB
file-big pdf

Informații cu privire la sistemul de compensare a investitorilor

pdf , 252.25 KB
file-big pdf

Informații despre categoriile de clienți și principiile de tratare

pdf , 249.93 KB
file-big pdf

Descrierea generală privind natura și riscurile asociate instrumentelor financiare

pdf , 166.87 KB
file-big pdf

Informații privind costurile și cheltuielile asociate tranzacțiilor pe piața de capital

pdf , 114.11 KB
file-big pdf

Etapele de derulare a tranzacțiilor

pdf , 153.43 KB
file-big pdf

Măsurile adoptate pentru asigurarea protecției activelor clienților, transmise în custodia Băncii

pdf , 141.13 KB
file-big pdf

Descrierea politicii de executare a ordinelor clienților privind instrumentele financiare

pdf , 170.23 KB
file-big pdf

Descrierea politicii privind conflictele de interese în cadrul activității pe piața de capital

pdf , 149.07 KB
file-big pdf

Informații cu privire la contractul de intermediere pe piața de capital

pdf , 221.56 KB