Informații privind garantarea depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garantează, în condițiile stabilite de Legea nr. LP160/2023 din 22.06.2023, depozitele în monedă națională și în valută străină, deținute de rezidenți și nerezidenți în bănci.

 

Sediul Fondului: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, biroul 1312, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Telefon pentru relații: + (373 22) 29-60-51.
E-mail: info@fgdsb.md.

Fond Garantare

Tipuri de depozite garantate și negarantate

Fondul garantează depozitele sub forma oricărui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoane juridice sau din situații tranzitorii create prin operațiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiții legale și contractuale aplicabile, precum și orice creanță a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, reprezentată printr-un titlu de creanță emis de această bancă. Informațiile privind tipurile de depozite (operațiuni bancare) garantate se regăsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă.

Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanție operațiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.

Nu sunt garantate următoarele depozite:

 

  • fondurile proprii ale instituției membre, deținute de aceasta, sau depozitele unei entități juridice controlate de respectiva instituție membră;
  • depozitele plasate de alte bănci sau alte organizații licențiate ori autorizate de Banca Națională, de Comisia Națională a Pieței Financiare sau, în cazul băncilor străine, de o autoritate străină de supraveghere;
  • depozitele autorităților publice centrale sau locale;
  • depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor împotriva cărora s-a intentat o acțiune în instanța de judecată privind legalitatea depozitelor respective până în momentul în care hotărârea judecătorească devine definitivă și irevocabilă;
  • depozitele ce provin din activități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
  • depozitele ai căror deținători nu au fost sau nu pot fi identificați la data indisponibilității depozitelor respective;
  • titlurile de creanță, emise de instituția membră, și datoriile care decurg din acceptări proprii și bilete la ordin;
  • depozitele sau alte instrumente care contează pentru capitalul reglementat al instituției membre, conform legislației aplicabile.

Nivelul plafonului de garantare

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 100 000 de lei moldovenești, indiferent de numărul și mărimea depozitelor sau valuta în care au fost constituite la Bancă.

Modul de calculare a sumei garantate

Mărimea obligației Băncii față de deponent este calculată prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate și neplătite la data constatării indisponibilității depozitelor.

Dacă Banca deține o creanță asupra deponentului, mărimea obligației Băncii față de acesta este redusă cu mărimea obligației lui, expirate și neplătite, față de bancă.

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deținător, stipulată în contract, este luată în considerare la calcularea mărimii obligației Băncii, în funcție de plafonul de garantare prevăzut la pct. 3 din prezentele informații. În absența unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun este împărțit egal între deponenți.

Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină este determinat reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, la data constatării indisponibilității depozitelor.

Notă: 1. Lichidatorul – persoană numită de către Banca Națională a Moldovei, care are atribuții depline și exclusive de a conduce, a gestiona și a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.

  1. Depozit comun – depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.

Plata compensațiilor

Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.

Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepționării de la Lichidator a Listei creanțelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin. (1) din Lege. În circumstanțe excepționale și în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menționat.

Fondul nu poate invoca limitele de timp menționate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanția.

            Notă: Banca față de care a fost inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului Lista creanțelor aferente depozitelor garantate, în termen de 5 zile din data indisponibilității depozitelor.

Încasarea compensațiilor

Încasarea compensației este realizată de către titularii de depozite. Compensarea plății depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore este efectuată către părinții, adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată și altor persoane, în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor etc.).

În cazul în care mărimea obligației băncii față de deponent este mai mică decât nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensație egală cu mărimea obligației băncii.

În cazul în care mărimea obligației este mai mare decât nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensație egală cu nivelul plafonului de garantare.

Informarea deponenților

În cazul în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca față de care au fost implementate instrumente de rezoluție/inițiat proces de lichidare silită, Fondul publică, în subdiviziunile ei separate și în cel puțin 2 ziare de circulație națională, o informație privind plata depozitului indisponibil, perioada în care va avea loc plata, denumirea băncii (în funcție de situație) mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate.