Avantaje și informații utile

Depozitul bancar – posibilitatea de a-ți majora economiile în siguranță.

Avantajele depozitelor în BC „Moldindconbank” S.A.

Obținerea unui card bancar gratuit pentru gestionarea depozitului.

Varietate de produse.

 

Nu sunt aplicate comisioane pentru constituirea și închiderea depozitului.

 

Servicii calitative de consultanță.

 

Fără stabilirea limitei maxime la suma depozitului.

 

Siguranța și transparența BC „Moldindconbank” S.A.

 

Deschiderea și gestionarea gratuită a contului curent.

 

Cum deschid un depozit?

Te poți apropia la orice subdiviziune a Băncii doar cu actul de identitate, în original.

În cazul adresării reprezentantului clientului, suplimentar vor fi prezentate:

  • procura autentificată sau alt act juridic care acordă împuternicirile corespunzătoare reprezentantului clientului, în conformitate cu legislația în vigoare;
  • copia actului de identitate al deponentului, autentificată notarial.

Exemplu de calcul al dobânzii

Produsul de depozit – Major;

Termenul depozitului – 12 luni;

Suma la data constituirii depozitului – 200 000 MDL;

Rata dobânzii la data constituirii depozitului –  3,75% anual;

Regimul ratei dobânzii – fixă;

Data constituirii – 08.04.2024;

Data scadenței – 08.04.2025;

Data restituirii depozitului în legătură cu scadența termenului – începând cu data de 09.04.2025, conform graficului de lucru al sucursalei.

 

Notă! Dobânda pentru depozitul bancar se calculează începând cu ziua următoare zilei deschiderii depozitului până în ziua precedentă zilei restituirii sumei depuse.

 

Valoarea dobânzii pentru 1 lună: (200 000 MDL*3,75%)/(366 (365) zile)*30 zile = 614,75 MDL

Valoarea dobânzii pentru 12 luni (08.04.24 – 08.04.25): 7 485,01 MDL

Valoarea impozitului pe dobânda pentru 12 luni (08.04.24 – 08.04.25): 7 485,01 * 6% = 449,10 MDL

Valoarea dobânzii pe 12 luni (08.04.24 – 08.04.25) diminuată cu valoarea impozitului:  7 035,91 MDL

 

Drepturile și condițiile de modificare a ratei dobânzii

Banca este în drept să modifice în mod unilateral mărimea ratei dobânzii, în funcție de evoluția pieței. În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la depozit, Banca va informa Deponentul despre aceasta prin plasarea informației respective la ghișeele sucursalelor și agențiilor sale și pe pagina-web a Băncii, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de modificare.

La expirarea acestui termen, Banca va aplica rata nouă a dobânzii la soldul depozitului. Deponentului îi revine obligația de a monitoriza de sine stătător informația plasată privind modificarea ratei dobânzii.

Depozitele sunt garantate?

DA! Depozitele sunt garantate prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limita a 100 000 MDL, per deponent per bancă.

 

Întrebări frecvente:

Clientul poate deschide unul sau mai multe depozite în monedă națională şi/sau în valută străină, conform Condițiilor depozitelor persoanelor fizice și Condițiilor generale bancare pentru persoane fizice, în una sau mai multe sucursale ale Băncii.

Moldindconbank nu percepe comisioane pentru constituirea și închiderea depozitului.

Depozitul poate fi constituit de către reprezentantul clientului, cu prezentarea următoarelor acte:

  • actul de identitate (în original) al reprezentantului deponentului;
  • copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
  • procura (în original sau copia acesteia autentificată notarial).

Dobânda este calculată începând cu ziua următoare zilei constituirii depozitului, zilnic, până în ziua scadenței termenului depozitului, inclusiv, reieșind din soldul la zi al depozitului, numărul de zile calendaristice ale anului (365 sau 366) și rata dobânzii în vigoare la data calculării dobânzii.

Rata dobânzii poate fi modificată în cazul depozitelor cu rată flotantă și mixtă, când Banca modifică mărimea ratei dobânzii în funcție de evoluția pieței.

În cazul modificării mărimii ratei dobânzii la depozit, Banca informează Deponentul despre aceasta, prin plasarea informației respective la ghișeele sucursalelor și agențiilor sale și pe pagina web a Băncii, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de modificare. La expirarea acestui termen, Banca va aplica rata nouă a dobânzii la soldul depozitului. Deponentului îi revine obligația de a monitoriza de sine stătător informația plasată privind modificarea ratei dobânzii.

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 212 din 20 iulie 2023, în vigoare din 01.01.2024, a fost modificat art. 90 (3) din Codul fiscal nr. 419/2006, conform căruia:

Sunt supuse impozitării dobânzile din depozite bancare achitate persoanelor fizice rezidente, în mărime de 6%.

Impozitul este reținut în momentul achitării dobânzii.

Pentru a facilita procesul de administrare fiscală, persoanele fizice nu vor fi obligate să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, dat fiind faptul că impozitarea veniturilor nominalizate va fi efectuată prin reținerea finală.

De exemplu, dacă Banca va calcula, pentru o anumită perioadă, o dobândă în valoare de 100 de lei, atunci mărimea impozitului va fi de 6 lei (100*6%), iar dvs. veți primi 94 de lei (dobânda minus impozitul reținut).

Mijloacele bănești existente în conturile bancare ale Clienților sunt garantate în conformitate cu Legea nr. LP160/2023 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci.

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 100 000 (una sută mii) lei moldovenești, indiferent de numărul și mărimea depozitelor sau valuta în care au fost constituite la Bancă.

Mărimea obligației Băncii față de deponent este calculată prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate și neplătite la data constatării indisponibilității depozitelor.

 

Informații privind garantarea depozitelor.

Contractul de depozit poate fi rezolvit (reziliat înainte de scadența termenului), conform prevederilor contractului și ale legislației în vigoare. În cazul dat, Banca va restitui anticipat mijloacele bănești depuse la depozit, în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii de către Deponent a Cererii de rezoluțiune a contractului de depozit și fără plata dobânzii calculate. Suma dobânzii deja achitate până la rezoluțiunea contractului de depozit va fi reținută din suma depozitului ce urmează a fi restituită Deponentului, în legătură cu rezoluțiunea contractului de depozit (în cazul în care condițiile depozitului nu prevăd altceva).